Hvad er forskellen mellem In Vivo og In Vitro?

 • In vitro betyder “i glas” og refererer til eksperimenter udført uden for levende organismer, typisk i laboratoriekontrollerede omgivelser som reagensglas eller petriskåle.
 • In vivo betyder “i det levende” og omfatter studier og eksperimenter, der udføres inde i levende organismer, såsom dyr eller mennesker, for at observere biologiske processer under naturlige forhold.

In Vitro Studier

Ordet “in vitro” er latin og betyder “i glas”.

In vitro studier refererer til eksperimenter, der udføres i kontrollerede omgivelser uden for en levende organisme såsom os mennesker. Med det menes der, at det er eksperimenter, der ikke laves på levende mennesker eller dyr, men i laboratorieudstyr som reagensglas (heraf “i glas”), petriskåle eller kulturer.

Metoden anvendes for at studere biologiske processer under meget kontrollerede betingelser, hvor forskellige variabler kan manipuleres nøjagtigt. Det gør det muligt for forskere at isolere specifikke celler, proteiner eller andre biologiske komponenter og undersøge deres opførsel og reaktioner på præcise stimuli.

Fordelen ved in vitro studier er, at det er langt hurtigere og billigere at lave. Desuden reducerer in vitro forskning behovet for dyreforsøg og er med til at adressere etiske bekymringer relateret til dyrevelfærd.

Fordele:

 1. Kontrollerede miljøer: Tillader præcis kontrol over eksperimentelle variabler, hvilket gør det muligt at isolere specifikke effekter af en behandling eller tilstand.
 2. Hurtighed og omkostningseffektivitet: Generelt hurtigere og billigere at gennemføre end in vivo forsøg, hvilket gør det muligt at udføre flere eksperimenter inden for samme budget.
 3. Reduceret etisk bekymring: Mindsker behovet for dyreforsøg, hvilket adresserer etiske problemer forbundet med dyrevelfærd.
 4. Reproducerbarhed: Forsøg kan nemt gentages for at bekræfte resultater, da de er mindre afhængige af organismerne’s biologiske variation.

Ulemper:

 1. Mangel på kompleksitet: Kan ikke fuldt ud efterligne den komplekse interaktion mellem forskellige celler, væv og organsystemer som forekommer i levende organismer.
 2. Anvendelighed: Resultaterne er ikke altid direkte overførbare til virkelige biologiske systemer eller kliniske scenarier på grund af de simplificerede forhold.
 3. Fysiologiske forskelle: Cellekulturer mangler det fysiologiske miljø, der kan påvirke biologisk adfærd, hvilket kan føre til misvisende resultater.

Eksempler på In Vitro studier

Her er tre eksempler på in vitro studier, der illustrerer bredden af denne forskningstype.

Lægemiddeltestning på cancerceller

Forskere dyrker ofte cancerceller i en petriskål og udsætter dem for forskellige kemoterapeutiske stoffer for at se, hvilke lægemidler der mest effektivt dræber cellerne. Denne metode bruges til at screene potentielle kræftbehandlinger før dyreforsøg og kliniske forsøg.

Enzymaktivitetsanalyse

Biokemikere udfører in vitro eksperimenter for at studere, hvordan forskellige enzymer opfører sig under forskellige betingelser. De kan undersøge, hvordan pH, temperatur og andre molekylære forbindelser påvirker enzymaktiviteten, hvilket er vigtigt for at forstå biologiske processer og udvikle enzymatiske produkter.

Antibiotikaresistens testning

Mikrobiologer anvender in vitro metoder til at vurdere bakteriers modstandsdygtighed over for antibiotika. De dyrker bakterier i næringsmedier og eksponerer dem for forskellige antibiotika for at bestemme, hvilke antibiotika der stadig er effektive mod resistente stammer.

  In Vivo Studier

  I modsætning til in vitro, betyder “in vivo” “i det levende”.

  Denne type forskning involverer studier og eksperimenter udført i levende organismer, såsom dyr, planter eller mennesker. In vivo forskning er afgørende for at forstå komplekse biologiske processer i deres naturlige kontekst, da den tager højde for den samlede biologiske miljøpåvirkning, herunder interaktioner mellem forskellige celler, væv og organsystemer.

  In vivo studier er især vigtige i klinisk forskning og lægemiddeludvikling, da de hjælper med at bestemme sikkerhed og effektivitet af nye behandlinger, før de anvendes på mennesker. De giver en dybere indsigt i de fysiologiske effekter af en behandling og mulige bivirkninger, som kan være svære at forudsige med in vitro metoder alene.

  Fordele:

  1. Biologisk relevans: Studier foretaget i levende organismer tager højde for naturlige fysiologiske processer og interaktioner, hvilket giver højere biologisk relevans.
  2. Helhedseffekter: Muliggør observation af helbredseffekter, toksicitet og metabolisme af stoffer i en integreret biologisk kontekst.
  3. Sygdomsmodeller: Tillader forskning i sygdomsudvikling og behandlingseffekt i relevante sygdomsmodeller, hvilket er afgørende for lægemiddeludvikling.
  4. Fremmer translationel forskning: Bidrager til bedre forståelse af, hvordan basale videnskabelige opdagelser kan anvendes i kliniske behandlinger.

  Ulemper:

  1. Etiske overvejelser: Omfatter ofte brugen af dyremodeller, hvilket rejser etiske spørgsmål om dyrevelfærd.
  2. Tid og omkostninger: Kræver mere tid og ressourcer end in vitro studier, hvilket kan begrænse forskningens omfang.
  3. Biologisk variation: Resultaterne kan være mere variable og vanskeligere at reproducere på grund af genetisk diversitet og miljømæssige påvirkninger i de anvendte organismer.
  4. Regulatoriske begrænsninger: Kræver ofte omfattende regulatorisk godkendelse, især når det involverer humane forsøg.

  Eksempler på In Vivo studier

  In vivo studier spiller en afgørende rolle i biomedicinsk forskning, idet de giver os vigtig indsigt i, hvordan forskellige behandlinger, stoffer og interventioner påvirker levende organismer under naturlige forhold.

  Her er fire eksempler på in vivo studier, der viser forskelligartede anvendelser af denne metode.

  Kliniske forsøg med nye lægemidler

  Kliniske forsøg på mennesker er ultimative in vivo studier, der er designet til at vurdere effektiviteten og sikkerheden af nye medicinske behandlinger.

  Disse studier er typisk opdelt i flere faser. I de tidlige faser fokuseres der på sikkerhed og dosering, mens senere faser vurderer effektiviteten af behandlingen sammenlignet med eksisterende standardbehandlinger eller placebos.

  For eksempel, et nyt kemoterapeutisk middel kan testes på patienter for at se, om det effektivt kan reducere størrelsen på tumorer, og hvilke bivirkninger det medfører.

  Adfærdsstudier på dyr

  Forskere anvender ofte dyr som modeller til at studere komplekse adfærdsmæssige træk og psykologiske tilstande. Et eksempel kunne være studiet af angst eller depression hos rotter eller mus.

  Forskerne kan indføre specifikke stressfaktorer og derefter observere dyrenes reaktioner og adfærd.

  Dette hjælper med at forstå de underliggende biologiske mekanismer og teste potentielle behandlinger for psykiske lidelser.

  Miljømæssig toksikologi

  In vivo toksikologiske studier på dyr hjælper med at forstå de potentielle sundhedsmæssige risici ved kemikalier eller miljøgifte.

  For eksempel kan forskere udsætte fisk eller andre vandorganismer for forurenede vandprøver for at vurdere toksiciteten af specifikke forurenende stoffer.

  Resultaterne fra disse studier bruges til at udvikle sikkerhedsretningslinjer og reguleringer for at beskytte både menneskers og dyrs sundhed.

  Vaccineudvikling og immunrespons

  In vivo studier er afgørende i udviklingen af nye vacciner. Dyremodeller, som ofte omfatter mus, rotter eller primater, bruges til at studere immunresponsen på nye vaccinekandidater før de kliniske forsøg på mennesker.

  Disse studier hjælper med at bestemme den optimale dosis, sikkerhed og evne til at inducere et effektivt immunrespons.

  Et eksempel på dette er forsøg med forskellige adjuvanstyper, som er stoffer, der forstærker immunsvaret til vaccinen, for at finde den mest effektive formulering.

  Hvilke metode er bedst?

  I forskningens verden betragtes in vivo studier ofte som nogle af de mest evidensbaserede metoder, især når det kommer til at vurdere sikkerhed og effektivitet af medicinske behandlinger og interventioner. Dette skyldes, at in vivo forskning involverer direkte undersøgelser på levende organismer, som f.eks. mennesker eller dyr, hvilket gør det muligt at observere, hvordan en behandling påvirker en kompleks organisme under naturlige fysiologiske forhold.

  Ifølge evidenspyramiden, som er en hierarkisk strukturering af forskellige typer af medicinsk evidens, rangeres in vivo studier højt, især når de involverer mennesker (kliniske forsøg). Denne pyramide bruges til at rangordne kvaliteten og pålideligheden af forskellige forskningsmetoder, med metaanalyser og systematiske anmeldelser øverst, efterfulgt af randomiserede kontrollerede forsøg, kohortestudier, case-control studier, og så videre ned til meninger fra eksperter og anekdotiske rapporter.

  In vivo studier, særligt de, der involverer randomiserede kontrollerede forsøg, anses for at give stærk evidens fordi de reducerer bias og tillader en mere præcis bestemmelse af årsagssammenhænge mellem interventioner og deres effekter. De kan inkludere kontrolgrupper og blinding, som yderligere styrker kvaliteten af de data, der indsamles. Disse elementer hjælper med at sikre, at resultaterne er pålidelige og kan generaliseres til en større population.

  Sammenlignet med in vitro studier, som udføres i et kontrolleret laboratoriemiljø og ofte mangler den kontekstuelle kompleksitet af en levende organisme, tilbyder in vivo forskning en dybere indsigt i de faktiske biologiske og fysiologiske reaktioner, der opstår i en organisme som respons på en behandling. Derfor, når man skal vurdere virkningen af medicinske indgreb, er in vivo forskning afgørende for at opnå pålidelig og anvendelig evidens.

  Vurder post

  Nyhedsbrev

  Hver uge udforsker vi et nyt sundhedsområde, såsom hukommelse, depression eller muskelopbygning, og leverer et komplet overblik over de kosttilskud, aktiviteter og diæter, der er videnskabeligt bevist at effekt. Følg med for at få klar indsigt i, hvad der rent faktisk gør en forskel.

  Ved at trykke ‘Tilmeld’ acceptere du vores privatlivspolitik.

  Indsend fejl eller feedback

  Evidensbaserede guides om sundhed